Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku Nadivoko, z.s. , IČO: 05850312, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.L 22552/KSBR, (dále jen „Pořadatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané se třetími osobami (dále jen „zákazníci“ či jednotlivě „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který provozuje Pořadatel na webové stránce umístěné na internetové adrese https://shop.festivalnadivoko.cz (dále jen „webová stránka“).

2. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou uzavíranou při prodeji různých propagačních produktů s motivy festivalu (dále jen „Produkty“), které Pořadatel nabízí k prodeji prostřednictvím internetového obchodu jím provozovaného v rámci rozhraní webové stránky a které budou zasílány poštou nebo budou osobně převzány.

3. Odeslaná objednávka je pro strany závazným návrhem Smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů seznámil. 

4. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou při registraci či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Pořadatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat případně zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem či telefonicky).

5. Smlouva vzniká doručením potvrzení o akceptaci objednávky, které bude zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka. Produkty však budou zákazníkovi poskytnuty vždy až po zaplacení plné ceny. Možné je zaslání pošotu a osobní vyzvednutí.

B. Předmět Smlouvy 

6. Předmětem Smlouvy je zejména:

a) závazek zákazníka uhradit prodejci cenu Produktu, resp. Produktů; 

b) závazek předat zákazníkovi objednané Produkty v místě konání festivalu, jehož splnění zajišťuje Pořadatel

to vše v rozsahu a za podmínek dle akceptované objednávky, těchto obchodních podmínek a dále dle pokynů Pořadatele ve vztahu ke konkrétní Akci.

7. Produkty jsou zasílány poštou, případně je možné pouze jejich osobní vyzvednutí v Brně na předem určeném místě, které se zobrazuje kupujícímu v detailu Produktu.

8. Zákazník nemá nárok na dodání Produktu dříve, než bude cena dotčeného Produktu připsána v plné výši na bankovní účet Pořadatele.

III. Akce 

9. Osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je vždy Pořadatel. Pořadatel odpovídá za splnění Smlouvy, pokud jde o předání Produktu na Akci.

IV. Ceny Produktů a platební podmínky

10. Ceny Produktů (případně různých druhů Produktů) jsou uvedeny na webové stránce a to u každého Produktu jednotlivě. Nabídka se může průběžně měnit a platná je vždy cena v okamžiku odeslání objednávky Produktu zákazníkem. Ceny Produktů jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty.

11. Produkty jsou pro zákazníka rezervovány po dobu nutnou k realizaci platby (bankovním převodem), maximálně však 5 dnů od odeslání objednávky. V případě, že platba ceny Prooduktu není v této lhůtě připsána na účet Pořadatele, Smlouva zaniká – tj. zákazník neobdrží Produkty, které mohou být dále nabízeny jiným zájemcům, a Pořadatel zákazníkovi vrátí případné později uhrazené částky.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za případné náklady zákazníka spojené s koupí Produktu vyplývající ze smluvního vztahu zákazníka a banky, která zákazníkovi vydala platební kartu, případně která vede pro zákazníka bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl zákazník úhradu Produktu. Zákazník nese náklady na veškeré bankoví poplatky v souvislosti s platbou za Produkty (např. v případě platby ze zahraničí). 

V. Odstoupení od Smlouvy

VI. Reklamace a vracení 

13. Zákazník má nárok na vrácení uhrazeného zboží pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

A. Reklamace

14. Veškeré nároky ze Smlouvy je zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele, se kterým bude řešen předmět reklamace.

VII. Ochrana osobních údajů

15. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků ze strany Universal jsou dostupné zde.