Testovací Lístek na Nadivoko

Koupí lístku souhlasíte s obchodními podmínkami níže.

Lístek platí na veškerý program (přednášky, koncerty, doprovodný program). U workshopů, např. rukodělných, může být vyžadován příspěvek lektorovi. Změna programu vyhrazena. Další poplatky na festivalu neúčtujeme (možnost parkování, stanování, půjčení lodí, úschovna věcí, sprcha do vyčerpání kapacity..). Více info na festivalnadivoko.cz a na kontaktním emailu FestivalNADIVOKO@gmail.com

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku Nadivoko, z.s. , IČO: 05850312, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.L 22552/KSBR, (dále jen „Pořadatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané se třetími osobami (dále jen „zákazníci“ či jednotlivě „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který provozuje Pořadatel na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.festivalnadivoko.cz (dále jen „webová stránka“).

2. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou uzavíranou při prodeji vstupenek (dále jen „Vstupenky“) coby dokladů opravňujících jejich držitele k jednorázovému vstupu na akci v předem určeném termínu a na předem určeném místě (dále jen „Akce”), které Pořadatel nabízí k prodeji prostřednictvím internetového obchodu jím provozovaného v rámci rozhraní webové stránky.

12. Prostřednictvím webové stránky lze v rámci jedné objednávky objednat maximálně 10 ks Vstupenek. 

14. Výslovně se uvádí, že e-mailová adresa uvedená v objednávce slouží pro zaslání Vstupenek a za jejich špatné uvedení (například překlepy) v objednávce prodejce neodpovídá. 

16. Odeslaná objednávka je pro strany závazným návrhem Smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů seznámil. 

17. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou při registraci či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Pořadatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat případně zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem či telefonicky).

18. Smlouva vzniká doručením potvrzení o akceptaci objednávky, které bude zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka. Vstupenky však budou zákazníkovi poskytnuty vždy až po zaplacení plné ceny vstupného. 

B. Předmět Smlouvy 

20. Předmětem Smlouvy je zejména:

a) závazek zákazníka uhradit prodejci cenu Vstupenky, resp. Vstupenek; 

b) závazek doručit zákazníkovi objednané Vstupenky, jehož splnění zajišťuje Pořadatel

c) závazek Pořadatele poskytnout zákazníkovi službu využití volného času v předem určeném termínu, a to formou umožnění osobní účasti držitele Vstupenky na příslušné Akci. 

to vše v rozsahu a za podmínek dle akceptované objednávky, těchto obchodních podmínek a dále dle pokynů Pořadatele ve vztahu ke konkrétní Akci.

22. Vstupenky budou dodány zákazníkovi vždy v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka (tj. e‐mail zadaný zákazníkem). Vstupenky nejsou zasílány poštou, ani není možné jejich osobní vyzvednutí. 

23. Zákazník nemá nárok na dodání Vstupenky dříve, než bude cena dotčené Vstupenky připsána v plné výši na bankovní účet Pořadatele. Vstupenky nejsou zasílány na dobírku.

24. Zakoupené Vstupenky není možné vracet (s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách či v pokynech Pořadatele ke konkrétní Akci).

III. Akce 

25. Osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je vždy Pořadatel. Pořadatel odpovídá za splnění Smlouvy, pokud jde o účast držitele Vstupenky na Akci. Zaplacení ceny Vstupenky představuje uhrazení ceny za poskytnutí tohoto plnění Pořadatele. 

26. Pořadatel odpovídá za dodržení termínu, místa konání, programu a obsahu Akce, avšak současně si vyhrazuje právo jejich změny a zákazník koupí Vstupenky bere toto právo Pořadatele na vědomí. Pořadatel bude o případných změnách v souvislosti s Akcí zákazníka informovat prostřednictvím webové stránky a elektronické adresy zákazníka.  

27. Nedílnou součástí Smlouvy, pokud jde o účast držitele Vstupenky na Akci, jsou vždy rovněž pravidla stanovená Pořadatelem Akce (bezpečnostní, hygienická, organizační a další pravidla), jakož i pravidla stanovená provozním a návštěvním řádem místa konání Akce. Tato pravidla mohou být uvedena na webové stránce, na Vstupence či zaslána společně se Vstupenkou a/nebo jinak zákazníkovi sdělena, zejména prostřednictvím elektronické adresy zákazníka či přímo v místě konání Akce. 

28. Zakoupená Vstupenka umožní jeden vstup osobě prokazující se Vstupenkou (či osobám prokazujícím se Vstupenkou pro více osob, a to v odpovídajícím počtu osob na Vstupence uvedených) na jednu konkrétní Akci uvedenou na Vstupence. Pořadatel neodpovídá za platnost a pravost Vstupenek zakoupených mimo webovou stránku Festivalnadivoko.cz. 

29. Předložením Vstupenky v tištěné podobě (případně, umožňují-li to pokyny Pořadatele, v elektronické podobě) při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba, která Vstupenku předkládá, souhlas s provozními a návštěvními předpisy místa konání Akce, stvrzuje svůj souhlas s pokyny Pořadatele a zavazuje se je respektovat a odpovídá za jejich dodržení.

30. V případě, že při zakoupení Vstupenky byla uplatněna sleva z důvodu spočívajícím ve zvláštní vlastnosti držitele Vstupenky (např. věk, zdravotní stav apod.) nebo byl z takových důvodů zakoupen zvláštní druh Vstupenky, je držitel Vstupenky povinen prokázat oprávněnost takového nároku pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce (zejména předložením odpovídajícího dokladu). Pokud držitel Vstupenky nebude schopen výše uvedené doložit, nebude mu umožněn vstup na Akci, přičemž nemá nárok na náhradu vstupného.  

IV. Ceny Vstupenek a platební podmínky

31. Ceny Vstupenek (případně různých druhů Vstupenek) jsou uvedeny na webové stránce a to u každé Akce jednotlivě. Nabídka se může průběžně měnit a platná je vždy cena v okamžiku odeslání objednávky Vstupenky zákazníkem. Ceny Vstupenek jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty. Na webové stránce jsou uvedeny též případné vedlejší související poplatky spojené s nákupem a doručením Vstupenky, na které je zákazník rovněž vždy upozorněn při rekapitulaci před potvrzením objednávky.

34. Vstupenky jsou pro zákazníka rezervovány po dobu nutnou k realizaci platby (bankovním převodem), maximálně však 5 dnů od odeslání objednávky. V případě, že platba ceny Vstupenky není v této lhůtě připsána na účet Pořadatele, Smlouva zaniká – tj. zákazník neobdrží Vstupenky, které mohou být dále nabízeny jiným zájemcům, a Pořadatel zákazníkovi vrátí případné později uhrazené částky.

35. Pořadatel nenese odpovědnost za případné náklady zákazníka spojené s koupí Vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu zákazníka a banky, která zákazníkovi vydala platební kartu, případně která vede pro zákazníka bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl zákazník úhradu vstupného. Zákazník nese náklady na veškeré bankoví poplatky v souvislosti s platbou za Vstupenky (např. v případě platby ze zahraničí). 

36. Je-li Pořadatel plátcem DPH, je Vstupenka současně zjednodušeným daňovým dokladem.

V. Odstoupení od Smlouvy

37. Zákazníkovi jako spotřebiteli je tímto poskytována informace, že ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá zákazník právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamace a vracení vstupného 

39. Zákazník má nárok na vrácení uhrazeného vstupného pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

A. Reklamace v souvislosti s objednáním a dodáním Vstupenek 

40. Zákazník nemá nárok na výměnu Vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení Vstupenky po jejím doručení na uvedenou elektronickou adresu zákazníka nebude Vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

41. Pořadatel, nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude zákazníkovi doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně zákazníka, zejména pak z důvodů, že nebude možné Vstupenku zákazníkovi doručit na zákazníkem zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.), nebo pokud zákazník uvede nesprávnou e-mailovou adresu.

42. V případě, že zákazník neobdržel Vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné ceny Vstupenky na účet Pořadatele, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení Vstupenky, kontaktovat Universal a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou Vstupenku. Pro tyto účely je zákazník povinen sdělit jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní údaje, resp. jiné identifikační údaje uvedené v objednávce. V případě, že Pořadatel zjistí, že Vstupenka skutečně z důvodů na straně Universal nebyla zákazníkovi doručena a požadavek zákazníka je oprávněný, Pořadatel bez zbytečného odkladu (obvykle do 24 hodin) opětovně zašle zákazníkovi Vstupenku na jím zadaný e-mail. V případě, že před opětovným zasláním Vstupenky již došlo ke konání Akce, zavazuje se Pořadatel vrátit dotčenému zákazníkovi uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění takové důvodné reklamace zákazníkem.

B. Reklamace v souvislosti s Akcí  

43. Veškeré nároky ze Smlouvy ve vztahu ke konkrétní Akci, včetně případné reklamace plnění dle Smlouvy, jakož i případný požadavek na vrácení ceny Vstupenky, je zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele.

44. V případě, že ze strany Pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena prostřednictvím webové stránky a kontaktních údajů, které zákazník uvedl v objednávce (zejména prostřednictvím e-mailu). Pořadatel, neodpovídá zákazníkovi za to, že jej nebude možno prostřednictvím těchto kontaktních údajů včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

45. Dojde‐li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude Pořadatel vracet zákazníkům vstupné v plném rozsahu. Vstupné bude zákazníkům vráceno v souladu se sdělením a pokyny Pořadatele, o kterých budou zákazníci informování nejpozději do 14 dnů od zrušení příslušné Akce prostřednictvím webové stránky a elektronické adresy zákazníka. Nebude-li Pořadatelem sděleno jinak, vstupné bude zákazníkům obvykle vraceno převodem na bankovní účet, ze kterého byla provedena úhrada Vstupenky po předložení příslušné Vstupenky.

VII. Ochrana osobních údajů

46. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků ze strany Universal jsou dostupné zde. 

47. Zákazník je srozuměn s tím, že na Akcích mohou být Pořadatelem pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Pořadatel se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže zákazník zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat Pořadatele (a to i prostřednictvím Universalu s využitím níže uvedených kontaktních údajů) a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený zákazník jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.